Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Atnaujinto ugdymo turinio diegimas Pakruojo rajone

Pasirengimo UTA 2022-2023 m. apžvalga ir praktinės veiklos pavyzdžiai

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos UTA diegimo darbo grupę sudarė devyni skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai. Metų pradžioje grupė parengė UTA diegimo veiksmų planą 2022-2023 m. Visus metus kas mėnesį vyko UTA komandos susitikimai-pasitarimai, kurių metu mokytojai kalbėjo apie mokymų koordinatoriams naudą, dalinosi metodine medžiaga.

Komanda peržiūrėjo ir susitarė, kuriuos dokumentus atnaujins iki 2023 m. rugsėjo 1 d., o kuriuos – iki 2024 m. rugsėjo 1 d. UTA koordinatorė R. Bertulienė supažindino gimnazijos Tėvų komiteto narius su veiksmų planu, papasakojo, kokios permainos vyksta mokomųjų dalykų programose, akcentavo kompetencijų ugdymą pamokose ir jų vertinimą.

UTA komanda koregavo ,,Geros pamokos“ tinklelį, aptarė pamokos struktūrą, parengė ilgalaikio dalyko plano formą. Taip pat pakoregavo pamokos stebėjimo protokolą (mokytojams, kai stebimos kolegų pamokas ir administracijai, kai stebimos kuruojamo dalyko pamokos). Visa gauta metodinė medžiaga bei sukurtos formos viešinamos gimnazijos internetinėje svetainėje atzalynas.net

Parengė UTA koordinatorė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rasa Bertulienė


Linkuvos gimnazija

UTA plano tikslas yra pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui gimnazijoje. Tikslui siekti buvo išsikelti 4 pagrindiniai uždaviniai.

Pirmasis uždavinys – tinkamai pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. Šiam uždaviniui pasiekti  buvo sudaryta UTA komanda, atlikta situacijos analizė ir sudarytas veiklos planas. Metodinėse grupėse buvo nagrinėjamos ir aptariamos BP, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta, ilgalaikių planų ir pamokos plano struktūrų tobulinimas. Pasiruošimo eigoje buvo vykdoma pasiruošimo proceso stebėsena: stebėjimas pamokose, kaip kryptingai stiprinamas mokinio vertybinis ugdymas ugdant kompetencijas, siejant mokymosi turinį su gyvenimo aktualijomis, stebima mokinių asmeninė pažanga, mokytojui skiriant dėmesį mokinių kompetencijų ugdymui dalyku (VIP lentelės). Mokytojai dalijosi patirtimi „Kolega kolegai“ veiklų metu, vyko tarpdalykinė integracija, buvo vedamos integruotos pamokos, pamokos kitur ir kitaip. Kaupiamas integruotų pamokų, trijų lygių užduočių bankas.

Įgyvendinant antrą uždavinį- teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą, plėtoti mokytojų kompetencijas diegiant atnaujintą ugdymo turinį, kiekvienam pedagogui buvo sudarytos sąlygos tobulinti  kompetencijas, reikalingas dirbant su atnaujintomis BP. Mokytojai dalyvavo projektuose „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Septyni mokytojai vedė seminarus kolegoms rajoniniu lygmeniu. Pradinių klasių mokytojai patirties sėmėsi seminaruose „Specialiųjų poreikių, pradinio ugdymo atnaujintos programos“, „Keturi  pasiekimų vertinimo lygiai“, matematikės- seminare „Reikšminiai skaitmenys“. Mokytojai dalijosi savo patirtimi integruodami, stebėdami vieni kitų pamokas.

Trečias uždavinys – gimnazijos pasirengimo UTA diegimo etapo gerosios patirties viešinimas. Tuo tikslu sukurta nuoroda gimnazijos interneto svetainėje „UTA diegimas Linkuvos gimnazijoje“. Informacija, susijusi su UTA , viešinama socialiniuose tinkluose, dienyne ir yra prieinama visiems bendruomenės nariams- esame atviri pokyčiams.

Įgyvendinant ketvirtą uždavinį „Ugdymo aplinkų ir priemonių atnaujinimas“ buvo įvertinta priemonių poreikio situacija ir atlikti veiksmai: nupirktos išmaniosios lentos specialiųjų poreikių ir pirmos klasės kabinetuose,  išpirkta ,,Eduka“ programa, perkami nauji, naują bendrojo ugdymo turinį atitinkantys vadovėliai. Mokytojai naudojasi įvairiais tinklalapiais, internetine medžiaga.

UTA vyksta ir toliau. Genialumas gali padaryti pradžią; baigti privalo kantrus darbas. H. Mantas

Parengė  Virginija Ogintienė,  Linkuvos gimnazijos UTA koordinatorė

Naudinga medžiaga internete, tinklalapiai

Integruotos pamokos

Trijų lygių užduočių pavyzdžiai


Žeimelio gimnazija

My Content


Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazija

Ruošiantis ugdymo turinio atnaujinimui mokykloje  buvo nutarta, kad  UTA komandos funkcijas atliks mokyklos metodinė taryba.

Veikla mokykloje prasidėjo nuo mokymų ,,Kaip planuoti ir organizuoti kompetencijų ugdymu grįstą pamoką?”. Susipažinus su kompetencijos ir jų sandais, metodinės grupės apie tai paruošė plakatus kūrybinių dirbtuvių metu. Sukurti metodinių grupių plakatai pristatyti kolegoms renginio metu, jie buvo viešinami atvirose mokyklos erdvėse.

Vėliau buvo atnaujintos ilgalaikio ir neformalaus plano formos, taip pat pamokos stebėjimo forma. Buvo susitarta, kokie pagrindiniai akcentai turi būti pamokoje, parengta apibendrinimo forma.

Pradėjus dirbti nuo 2023 metų rugsėjo 1 dienos, pastebėta, ką reiktų tobulinti, ir šiuo metu yra tariamasi, kaip pakeisti pamokos apibendrinimo formą ir stebėjimo protokolą. Didžiausias dėmesys šį rudenį buvo skirtas aprūpinimui vadovėliais, nes ne visų dalykų  vadovėliai yra atnaujinti ir išleisti.

Mokytojai lankėsi 38 kolegų pamokose. Buvo dalintasi patirtimi ir organizuota stažuotė respublikos mokytojams, priklausantiems  VIP mokyklų tinklui. Penki mokyklos mokytojai vyko į stažuotes kitose respublikos mokyklose ir ten stebėjo pamokas. Pravesta apie 40 integruotų pamokų. Šiuo metu UTA komanda mokykloje kuria plakatus apie kompetencijas.

Parengė UTA koordinatorė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja Modesta Tamašauskienė

 


Lygumų pagrindinė mokykla

Lygumų pagrindinė mokykla, įgyvendindama Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių 2022-2023 m. planą, vykdė kūrybines savaites „Kompetencijos“.  Metodinėse grupėse buvo kuriami pasirinktos pamokos scenarijai, sudarinėjami, analizuojami ir pristatomi „Kompetencijų žemėlapiai“.

Mokyklos bendruomenėje buvo dalijamasi nauja informacija apie UTA. Mokytojai dalyvavo seminaruose apie tai, kokia turėtų būti gera pamoka pagal UTA, kokiais būdais galėtų būti plėtojamos mokinių kompetencijos ir, remiantis tuo, kūrė „Geros pamokos“ planą.

Pateikiame „Geros pamokos“ pagal UTA plano pavyzdį, kurį dar tobulinsime, bet šiandien galime juo pasidalinti.

Parengė UTA koordinatorė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja Lina Rutkevičienė

Gera pamoka


Balsių pagrindinė mokykla

Įgyvendinant 2022-2023 m. pasirengimo UTA planą pakoreguotas  pamokos stebėjimo protokolas, ilgalaikių planų forma, vertinimo tvarka,  VIP sistema.

Vedamos pamokos (kolega – kolegai). Pamokose naudojama medžiaga iš „Eduka“, „Etestai“ ir kitų svetainių.  Planuojama pradinių klasių mokytojos A. Juciuvienės mini stažuotė su Lygumų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja I. Dūdėniene.

Informaciją pateikė UTA koordinatorė Aušra Juciuvienė

Pamokos stebėjimo protokolas


Rozalimo pradinė mokykla

Atnaujintas ugdymo turinys – iššūkis visiems mokytojams. Pirmieji žingsniai įgyvendinant pasirengimo UTA  planą Rozalimo pradinėje mokykloje buvo sukurti palankią mokytojui darbo aplinką ir veikti kolegialiai, padedant, pasitariant.

Mokyklos UTA komanda sutarė bendrą tikslą, įsivertino situaciją, ką mokykla turi ir ko dar trūksta sėkmingam UTA įgyvendinimui.

Viena iš priemonių, padėjusių dirbti pagal atnaujintas programas – EDUKA klasė. Čia sukauptas skaitmeninių užduočių bankas leido sėkmingai individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą,  buvo veiksmingai pritaikytas mokytojų vedamose pamokose. EDUKA klasės pagalba mokytojai turėjo galimybę suskirstyti mokinius darbui grupėse, pritaikyti ugdymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams. Kitas EDUKA klasės privalumas, padėjęs mokytojams – jiems skirta metodinė medžiaga. Pradinių klasių mokytojoms dar neteko dalyvauti mentorių seminaruose UTA tema, todėl ši priemonė buvo ypatingai pravertė sudarant ilgalaikius planus, planuojant integruotas pamokas, atkreipiant dėmesį į ugdomas kompetencijas.

Parengė Rozalimo pradinės mokyklos direktorė Loreta Nomgaudienė


 

Nordplus Adult 2021 projektas

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras  (partneris) kartu su Neformaliojo suaugusiųjų švietimo centro ,,Azote“  NVO ,,Ritineitis“,  Latvija (koordinatorius) ir Lansi-Suomen Opisto / West  Finland  College, Suomija  (partneris)  įgyvendina programos ,,Nordplus Adult 2021“ projektą ,,Don‘t be afraid to compute“ (Nr.NPAD-2021-10134) Skaityti daugiau „Nordplus Adult 2021 projektas”