Teikiamos paslaugos

  • Įvertinamas specialiųjų ugdymosi poreikių grupė, specialiųjų ugdymosi poreikių lygis („Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“)
  • Skiriama specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba („Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)
  • Skiriamas specialusis ugdymas pagal pritaikytas, individualizuotas programas („Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“)
  • Teikiamos išvados dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių („Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“)
  • Vertinama vaiko mokyklinė branda ( 5-6 metų vaikų, kurie nori pradėti lankyti priešmokyklinę grupę ar pirmą klasę metais anksčiau) („Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)
  • Vedamos logopedinės pratybos
  • Vedamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos
  • Konsultuojami tėvai, globėjai apie vaikų ugdymą, auklėjimą, švietimo pagalbos teikimą, teikiamos rekomendacijos jiems
  • Konsultuojami pedagogai apie specialųjį ugdymą, mokymo turinio pritaikymą, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymą, mokymosi motyvacijos palaikymą ir skatinimą, teikiamos rekomendacijos
  • Specialistai skaito paskaitas, vedas seminarus