Asmens duomenų apsauga

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras tvarko fizinių asmenų asmens duomenis ir užtikrina asmens duomenų apsaugą vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūnas
Mantas Petraitis, tel. (8 421) 61216, el. paštas [email protected]