Specialioji pedagogė Svajonė Šnapštienė

 • Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą: nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms
 • Įvertina mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus siūlo skirti specialųjį ugdymąsi
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP)
 • Konsultuoja SUP turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, SUP turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais
 • Rengia metodines rekomendacijas apie SUP turinčių mokinių (vaikų) ugdymą bei šių poreikių tenkinimą.
 • Veda individualias specialiąsias pedagogines pratybas mokiniams, kurių ugdymosi įstaigoje  nėra specialisto.
 • Skaito paskaitas, veda seminarus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažinimo ir ugdymo temomis
 • Renka duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius Pakruojo rajono ugdymo įstaigose.

Logopedė Asta Atkočiūnienė

 • Vertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus
 • Nustato specialiuosius mokinio ( vaiko) ugdymosi poreikius
 • Konsultuoja specialiuosius pedagogus, logopedus vaikų kalbėjimo ir kalbos įvertinimo ir pagalbos teikimo klausimais
 • Teikia metodinę pagalbą kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevenciją bei jų įveikimą, teikia rekomendacijas jiems
 • Veda individualias logopedines pratybas mokiniams, kurių ugdymosi įstaigoje nėra specialisto
 • Vertina vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinius įgūdžius VB-MAPP metodika, teikia rekomendacijas dėl individualaus ugdymo plano sudarymo.
 • Veda užsiėmimus ( treniruotes BrainBoy aparatu), lavinančius kalbos suvokimo ir išmokimo įgūdžius.
 • Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais.

Psichologė Laura Stalmačenkienė

Siūlomos paskaitų temos:

Tėvams

 • Vaiko elgesio formavimosi ypatumai ikimokykliniame amžiuje (1 val.)
 • Tėvų ir vaikų santykiai. Kaip sutarti? (1 val.)
 • Kaip išjausti ir paleisti? (1 val.)

Mokiniams

 • Egzaminų stresas. Kaip sau padėti? (45 min.)
 • Savęs pažinimas ir priėmimas (5-8 kl.) (45 min.)

 

Psichologo naudojamos metodikos:

WISC-III LT (Wechslerio intelekto skalė vaikams). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti vaikų nuo 6 metų iki 16 metų ir 11 mėnesių amžiaus intelektinius gebėjimus. PPT dažniausiai naudojama psichologinio įvertinimo tikslais, kai yra priimami sprendimai dėl vaiko ugdymosi planų bei programų ar siuntimo į specialiąsias ugdymo įstaigas ir kai svarbu nustatyti moksleivių specialaus ugdymo poreikius.

WAIS- III (Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė – trečias leidimas). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti suaugusiųjų nuo 16 iki 89 metų amžiaus kognityviuosius gebėjimus.

WASI (Wechslerio trumpoji intelekto skalė). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti asmenis nuo 6 iki 89 metų amžiaus. Dažniausiai naudojama pakartotiniam įvertinimui asmenų, kuriems anksčiau jau buvo atliktas įvertinimas, esant laiko apribojimams.

Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynas (CBCL6/18, TRF6/18, YSR11/18, CBCL 1,5-5, C-TRF). Klausimynas skirtas vaikų nuo 1.5 iki 18 metų emocijų ir elgesio sunkumams įvertinti.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika (VBMĮ-2). Metodika skirta 5-7 m. vaikų pažintinių gebėjimų, socialinių emocinių funkcijų bei vaiko elgesio ypatumų vertinimui, priimant sprendimą dėl vaiko brandumo lankyti priešmokyklinę grupę.

Bender geštalt II. Vertinami vaikų ir suaugusių nuo 4 iki 85 ir daugiau metų vizualinės ir motorinės integracijos įgūdžiai.

Cattell fluidinio intelekto testas (CFT 20-R), skirtas 8 – 15 metų amžiaus gabių vaikų atrankai.

Spalvotosios sudėtingėjančios matricos ((J.C. Raven). Metodika skirta įvertinti 5 – 11 metų vaikų neverbalinius samprotavimo gebėjimus.

Gabių vaikų įvertinimo metodika BIS-HB. Berlyno intelekto struktūros testas, skirtas įvertinti 12-16 metų ypač gabių vaikų intelekto struktūrą.

Diferencijuotas mokyklinės baimės aprašas (DBA). Skirtas įvertinti 14 – 18 metų mokinių mokyklos baimes. Taikomas vertinant stresą sukeliančią mokyklos aplinką; edukacinėje aplinkoje pasitaikančias stresines būsenas ir situacijas; mokyklos baimės raišką ir įveikos būdus; veiksnius, turinčius įtakos mokyklos baimės raiškai.

TCT-DP kūrybiškumo įvertinimas. Instrumentas, kuriuo galima atlikti apytikslį kūrybinio potencialo vertinimą. Juo galima atpažinti ir ypatingus kūrybinius, ir (daug) žemesnius nei vidutinius kūrybinius gebėjimus.

SDQ (Galių ir sunkumų klausimynas). Vaikų emocinių simptomų, elgesio problemų, hiperaktyvumo, santykių su bendraamžiais problemų ir socialumo formalizuota atranka. Yra tėvų, mokytojų ir vaikų versijos.

Intelekto struktūros testas I-S-T 2000 R.

WILDE intelekto testas (WIT). Skirtas diferencijuotai vertinti jaunimo bei suaugusiųjų intelektinius gebėjimus.

Praktinio techninio supratimo testas (PTV).

Programos

STEP 6-12 – tai 6 – 12 metų amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. Programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją.

Ankstyvosios intervencijos (psichoaktyvių medžiagų vartojimo). Ši 8 val. programa skirta 14-21 metų amžiaus jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį, narkotikus ar rūkantiems, kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių.

Teikiamos paslaugos

 • Įvertinamas specialiųjų ugdymosi poreikių grupė, specialiųjų ugdymosi poreikių lygis („Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“)
 • Skiriama specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba („Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)
 • Skiriamas specialusis ugdymas pagal pritaikytas, individualizuotas programas („Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“)
 • Teikiamos išvados dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių („Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“)
 • Vertinama vaiko mokyklinė branda ( 5-6 metų vaikų, kurie nori pradėti lankyti priešmokyklinę grupę ar pirmą klasę metais anksčiau) („Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)
 • Vedamos logopedinės pratybos
 • Vedamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos
 • Konsultuojami tėvai, globėjai apie vaikų ugdymą, auklėjimą, švietimo pagalbos teikimą, teikiamos rekomendacijos jiems
 • Konsultuojami pedagogai apie specialųjį ugdymą, mokymo turinio pritaikymą, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymą, mokymosi motyvacijos palaikymą ir skatinimą, teikiamos rekomendacijos
 • Specialistai skaito paskaitas, vedas seminarus