Rajono specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio būrelio veikla

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų spec. pedagogų logopedų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio veiklos planas 2019-2020 m.m.

Specialiųjų pedagogų logopedų metodinio būrelio taryba

Parodos „Mes visi labai skirtingi” nuostatai

2014 m. lapkričio 18 d. „Žemynos” pagrindinėje mokykloje 2a klasėje (klasės mok. metodininkė Asta Daubarienė) vyko ne paprasta, o teatralizuota lietuvių kalbos pamoka pagal Eno Raudo pasaką „Ežio puodas“. Prieš šią pamoką mokiniai per dailės ir technologijų pamokas pasigamino dekoracijas.

Pamoką Astai Daubarienei padėjo vesti specialioji pedagogė metodininkė Giedrė Poškuvienė, kuri, pasitelkusi savo aktorinius gebėjimus, mokė vaikus vaidinti, raiškiai skaityti, tinkamai intonuoti sakinius. Ugdytiniai labai stengėsi savitai perteikti veikėjų poelgius, pajusti, kaip keičiasi pasakos nuotaika.

Per šią pamoką vaikai patyrė daug gerų emocijų. Jie stengėsi įsivertinti savo gebėjimus, atsižvelgdami į pamokos pradžioje iškeltą uždavinį.

Detalusis pamokos aprašas

 

Pakruojo rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro organizuotos tarptautinės mokslinės- praktinės konferencijos „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius“

Pranešimai

 1. „Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija Latvijos bendrojo lavinimo mokyklose“, Dace Balode, Sanita Paula, Rygos lietuvių vidurinė mokykla, socialinė pedagogė III kategorija, psichologė III kategorija. Vertėja Regina Kriščiūnaitė, Rygos lietuvių vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
 2. „Socialinė pedagoginė rizika darbe su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų“, Signe Zeidakam, Rygos Valda Avotina pagrindinė mokykla raidos centras, socialinis pedagogas. Vertėja Regina Kriščiūnaitė, Rygos lietuvių vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
 3. „Pakruojo rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio veikla 1994 – 2014 m.m.“, Lina Miežinskaitė, Linkuvos specialioji mokykla, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė. Atsisiųsti
 4. „Šiandienos galimybės ugdant lietuvių kalbą pradinėse klasėse su SMART lenta“ Aistė Buivydaitė, Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla, logopedė metodininkė. I dalis, II dalis, III dalis.
 5. „Logopedo, grupės pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“, Lina Kurlianskienė, Pasvalio lopšelis – darželis ,,Eglutė“, logopedė metodininkė. Atsisųsti.
 6. „Mokinių kalbos ir asmenybės ugdymas pasitelkiant klasikinę muziką“ Alma Žeimienė, Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla, vyresn. logopedė. Atsisųsti.
 7. „Projekto sėkmės ratas – pozityvus požiūris į vaiką“, Daina Liaudanskienė, Raminta Perminienė, Daiva Urbonienė, Šiaulių r. Daugėlių l/d, Šiaulių r Meškuičių l/d, Šiaulių r. Kairių l/d ,,Spindulėlis“, logopedės metodininkės. Atsisųsti.
 8. „Pradinių klasių mokinių skaitymo sunkumai“ , Marija Beržinskytė , Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, logopedė. Atsisųsti.
 9. „Motyvuota ugdytinių veikla taikant IKT“, Daiva Mačiūnaitė, Laimutė Račkauskienė, Šiaulių Medelyno progimnazija, logopedė metodininkė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė. Atsisųsti.
 10. „Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas(is) netradicinėse erdvėse – kelias į ateities karjeros pasirinkimą“, Jūra Briedienė, Snieguolė Gedminienė, Šiaulių Medelyno progimnazija, pradinių klasių mokytojos metodininkės. Atsisųsti.
 11. „Dvikalbystė ir daugiakultūriškumas”. Įspūdžiai iš Pabaltijo logopedų kongreso Rygoje, Eugenija Brinkienė, Radviliškio Vaižganto progimnazija, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė. Atsisųsti.
 12. „Komandinis darbas pamokoje – galimybė didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus ir pasitikėjimą savimi“, Vilma Klovienė, Balsių pagrindinė mokykla, vyresn. specialioji pedagogė, logopedė. Atsisųsti.
 13. „Vaikų sveikatos ugdymo galimybės”, Vaida Švederauskaitė, Pakruojo l/d „Vyturėlis”, specialioji pedagogė, kineziterapeutė. Atsisųsti.
 14. „Mokinių, ugdomų pagal gamtamokslinio ugdymo individualizuotą programą (vabzdžių pažinimo pagrindu), mokymo/si pasiekimai“. Sonata Burbienė, Linkuvos specialioji mokykla, specialioji pedagogė.
 15. „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) kokybė individualizavimo aspektu“, Lina Balčiūnienė, Pakruojo lopšelis/darželis „Vyturėlis”, vyresn. specialioji pedagogė, logopedė. Atsisųsti.
 16. „Elektroninės priemonės specialiojo pedagogo darbe“, Dijana Freibergienė, Žeimelio gimnazija, specialioji pedagogė logopedė metodininkė. Atsisųsti.
 17. Metodinės priemonės „Skaičiuoju, perku, rašau ir piešiu“ pristatymas Sandra Šumskytė, Linkuvos specialioji mokykla, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė. Atsisųsti.
 18. Metodinės priemonės „Kompiuterinės mokymo priemones – Šiandienos kasdienybė“ Alina Cucėnienė , Panevėžio specialiosios mokyklos, Panevėžio l/d. „Nykštukas“ logopedė. I dalis, II dalis

Konferencijos REZOLIUCIJA