Patvirtintos 2015 m. Sausio 19 d. Protokolu Nr. 1 2015 m. I pusmečio programos

 1. Technologijos: formalusis ir neformalusis ugdymas
 2. Sėkminga ekonomikos pamoka
 3. Įstaigos veiklos dokumentų rengimas ir įforminimas: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas
 4. Geografijos turinio aktualijos ir mokinių pasiekimų vertinimas pagrindiniame ir viduriniame ugdyme
 5. Kaip suburti kolektyvą ir suformuoti palankų psichologinį mikroklimatą
 6. Mokymo diferencijavimas ir išmokimo stebėjimas pamokoje
 7. Skaitymo skatinimas ir mokinių skaitymo įgūdžių formavimo galimybės mokyklos bibliotekininko darbe
 8. Standartizuotų testų rezultatų panaudojimo galimybės mokytojų veiklos tobulinimui
 9. Kūrybiška dailės pamoka: piešimas su smėliu panaudojant šviesos stalelius
 10. Auklėtojo plano virsmas: nuo planavimo sau iki plano vaikui
 11. Drausmė. Patikimi auklėjimo būdai
 12. Naujas požiūris į istoriją po 1990 metų
 13. Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai ir naudojimaisi jais
 14. Mąstymo ir kūrybiškumo ugdymas, motyvacijos didinimas mokant matematikos
 15. Projektiniai darbai fizikos pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose
 16. Vaiko teisių apsauga ir žiniasklaidos etika
 17. Kaip mokytojui lavinti savo ir mokinių pozityvų mąstymą
 18. Ugdymo kokybės garantas- inovatyvus pedagogas
 19. Mokytojų ir mokinių vertybinės erdvės
 20. Programavimo pradmenys C++ kalba
 21. Kaip įdomiai ir veiksmingai vesti tėvų surinkimus, stiprinant tėvų kompetenciją ugdyti vaikus
 22. Aktualios aplinkos chemijos problemos ir klausimai
 23. Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas ugdyme
 24. Atlikėjo vaidmuo perteikiant muzikos ir literatūros kūrinį: scenos įgūdžių ir sąsajos su klausytoju stiprinimas
 25. Priešmokyklinio ugdymo vertinimas ir planavimas, vadovaujantis nauja priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa
 26. Šeimos, mokyklos ir savivaldybės bendradarbiavimas siekiant vaiko sėkmės (Kretingos r.)
 27. Ugdymo kokybę lemiantys veiksniai: modelių įvairovė
 28. Mokinių profesinis veiklinimas: patirtis ir perspektyvos
 29. Darbas su vaikais turinčiais elgesio sunkumų
 30. Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
 31. Turizmo renginių vadovų mokymai (2015 m. Pakruojo „Žemynos“ ir Linkuvos specialioji mokykla)
 32. Kompaktinio disko „Mokytojui“ pristatymas