I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2017-01-03 direktoriaus įsakymu nr. V-3A kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžio protokolu 2017-01-04 nr.1

 1. Kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacija
 2. Veiklos lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu: darbas pagal atnaujintas programas
 3. Krašto pažinimo svarba dėstant Lietuvos istoriją
 4. Interaktyvūs mokymo metodai anglų kalbos pamokose
 5. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas (2016-2017)
 6. Anglų k. lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas(2016-2017)
 7. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės
 8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
 9. Saviraiška per dailę
 10. Optimalaus fizinio krūvio mankšta
 11. Lyderystės gebėjimai mokinių pažangai
 12. Gamta šalia mūsų
 13. Auginu laimingą vaiką
 14. Netradicinio muzikavimo galimybės
 15. Žaidžiame EKO linksmai
 16. Kaip atpažinti ko siekia vaikas savo elgesiu
 17. Lyderystė mokykloje: mokytojo emocinė branda erdvė pozityviems pokyčiams
 18. Testų ir mokinių klausimynų duomenų analizė, mokinių pažangos stebėsena ir mokymosi pasiekimų gerinimas savivaldybėje ir mokykloje
 19. Mokyklų bibliotekininkų geroji patirtis-veiklos tobulinimui
 20. Naujų dailės priemonių ir technologijų panaudojimas ugdymo procese
 21. Pagalbos galimybės ugdymo(si) sunkumus patiriančiam specialiųjų poreikių mokiniui
 22. Skaitymo strategijų taikymas rusų kalbos pamokose
 23. Kalbinė raiška vaikų kalbos ugdyme
 24. Amerikos skaityklos kolekcijos panaudojimas netradicinėms integruotoms anglų k. pamokoms organizuoti
 25. Žiemgalos krašto mokinių tiriamoji kūrybinė veikla
 26. Gamtos mokslų naujienos ir jų pritaikymas ugdymo procese
 27. Netradicinių renginių mokiniams organizavimas mokant rusų kalbos
 28. Kompaktinio disko antra klasė pristatymas
 29. Edukacinių erdvių kūrimas ir pritaikymas Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose