2020 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2020-09-11 direktoriaus įsakymu nr. V-71A kvalifikacijos tobulinimo programų komisijos posėdžio protokolu 2020-09-11 Nr.V-1

 1. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje „Psichikos sveikata, savižudybės grėsmė ir pagalbos būdai“;
 2. Individuali mokinio pažanga ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas ugdymo procese“;
 3. Mokyklos bibliotekininko lyderystės ir bendradarbiavimo aktualizavimas ugdymuisi stiprinti „Joniškio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos bibliotekos veikla: idėjos mokyklos bibliotekininkui“;
 4. Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje „Elektroninės cigaretės, kanapės ir naujos psichoaktyvios medžiagos“;
 5. Istorinio mąstymo ugdymo iniciatyvos: gyvenamosios vietovės istorijos aktualizavimas ir mokymosi aplinkybių kūrimas šiuolaikinėje pamokoje „Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: tradicinės ir netradicinės požiūriai Pakruojo rajono miesto ir rajono istorijoje“;
 6. Inovatyvios pedagoginės praktikos, ugdymo metodai bei priemonės mokymosi paradigmos stiprinimui šiuolaikinėje anglų kalbos pamokoje „Vizualinio mąstymo strategijos panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokoje“;
 7. Refleksijos ir įsivertinimo kompetencijų tobulinimas „Refleksijos ir įsivertinimo metodai šiuolaikinėje mokykloje“;
 8. Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje „Vaikų elgesio sunkumai: ką gali mokytojas“;
 9. Efektyvus ir kūrybiškas IKT ir skaitmeninių ugdymo(si) priemonių naudojimas muzikinio ugdymo procese „IKT priemonių naudojimas, siekiant efektyvesnio ir patrauklesnio muzikinio ugdymo mokykloje“;
 10. Darbo su specialiųjų poreikių mokiniais ypatumai „Morfosintaksinių sunkumų prevencija logopedo darbe“;
 11. Šiuolaikinių ugdymo(si) technologijų ir mokymo(si) metodų taikymas mokant chemijos „Mokslinė tiriamoji veikla ir mokinio Aš plėtojimas“.