2011-09-20 protokolu Nr. 2 patvirtintos 2011 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. Mokyklinių priemonių ir mokyklų įrangos paroda „Mokykla 2011“
 2. Pozityvi tėvystė
 3. Įstaigos lygmens dokumentų rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė dokumentų pavyzdžių analizė
 4. Metodinės veiklos organizavimas, ugdant mokinių saviraišką projektinėje veikloje
 5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas ir realizavimas
 6. Sėkminga pradinukų adaptacija
 7. Integruotas pozityvių gyvensenos įpročių ugdymas kūno kultūros pamokose
 8. Fizikos, informacinių technologijų, biologijos, geografijos, chemijos mokslų naujienos ir jų pritaikymas moksleivių ugdymo procese
 9. Naujovės specialiojo pedagogo ir logopedo darbe. Naujų dokumentų nagrinėjimas
 10. Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į kūno kultūros pamokas
 11. Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos
 12. Specialiojo ugdymo naujovės
 13. Švietimo įstaigos strateginio plano sudarymas ir veiklos planavimas
 14. Aktyvieji mokymo metodai fizikos pamokoje
 15. Besikeičiantis Žemės veidas. Kiek pamato žmogus?
 16. Lietuvos istorijos mokymas: gyvenamosios vietovės istorijos integravimo galimybės“.
 17. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 18. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas
 19. Vokalinių įgūdžių formavimas choro pamokose
 20. Kaip mokyti rašyti literatūrinį rašinį?
 21. Modernios pamokos vadyba ir standartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas pagal atnaujintas Bendrąsias programas mokytojo praktiko požiūriu (Rozalimo vidurinė)
 22. Moksleivių ilgalaikių kūrybinių darbų organizavimas
 23. Praktiniai mokinių motyvacijos skatinimo aspektai įvairių dalykų pamokose
 24. Mokyklos įvaizdžio kūrimas. Kaip tapti matomam?
 25. Paauglys. Bendravimo aspektai ir mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai
 26. Modernios pamokos vadyba ir standartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas pagal atnaujintas Bendrąsias programas (Pašvitinio pagrindinė mokykla)