Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo dalyvavimui Lietuvos mokinių olimpiadoje

Mokinio tėvai, globėjai sutinka ir neprieštarauja, kad žemiau pateikta informacija būtų naudojama


Olimpiados organizavimo ir vykdymo tikslais


Mokinio duomenys


1. Lietuvos mokinių olimpiadų Pakruojo rajono savivaldybėje etapo organizatorius Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras bei respublikinio etapo organizatorius Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras gautų ir tvarkytų šiuos mokinio asmens duomenis:
1.1. vardą ir pavardę;
1.2. telefono numerį;
1.3. elektroninio pašto adresą;
1.4. klasę;
1.5. mokyklą.

2. Mokinio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) būtų naudojami informacijai apie Olimpiadas pateikti.

3. Prizinės vietos arba pagyrimo rašto Pakruojo rajono savivaldybės arba respublikiniame etape laimėjimo atveju mokinio vardas ir pavardė, klasė bei mokykla būtų skelbiami olimpiadų laimėtojų sąraše.

4. Patekimo į Olimpiadų trečią etapą atveju mokinio vardas ir pavardė, klasė bei mokykla būtų skelbiami viešai pateikiamame kviečiamųjų į III etapą sąraše.

5. Patekimo į respublikines olimpiadas, atrankos, pasiruošimo į tarptautines olimpiadas stovyklas atveju, mokinio vardas ir pavardė būtų naudojami renginio organizavimo tikslais (sudarinėjant apgyvendinimo, maitinimo, keleivių sąrašus ir kt.).

6. Nuotolinių olimpiadų metu mokinys būtų fotografuojamas ir filmuojamas.

7. Mokinio nuotraukos iš respublikinių olimpiadų būtų viešinamos internete skelbiant informaciją apie Lietuvos mokinių olimpiadas ir jos laimėtojus.

8. Man (mokinio tėvams, globėjams, mokiniui) yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrąjame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

9. Patvirtinu, pateikti duomenys yra teisingi.