Skelbiama atranka į Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro karjeros specialisto pareigas

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį

Pareigybės lygis: A2

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki ankstesnio specialisto vaiko priežiūros atostogų pabaigos).

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,9878 baziniais dydžiais (nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema).

Darbo laiko norma:1 etatas – 36 val. per savaitę.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Neturintiems pedagogo kvalifikacijos – įsipareigojimas ją įgyti arba išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą iki 2024 rugsėjo 1 d.
 • 3 metų darbo patirtis, susijusi su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu arba studijų metu išklausytas ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulis (-iai), susijęs (-ę) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu. Turintiems trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nesant išklausyto ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu – įsipareigojimas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, įgyvendinamą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 įsakymą Nr. V-617 patvirtintą Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priede.
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
 • gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu [email protected] arba pristatyti į Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrą (Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis) užklijuotame voke su nuoroda „Karjeros specialistas“.

Informacija teikiama telefonu: 8 610 969 74, 8 421 61 216

Atrankos paskelbimo data: 2024 m. birželio 20 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2024 m. rugpjūčio 20 d. 16.00 val., po atrankos paskelbimo Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro internetinėje svetainėje.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Atrankos data: 2024 rugpjūčio 30 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.