Pedagoginė psichologinė tarnyba

Adresas: Miško g. 2, Linksmučiai, LT-83184, Pakruojo rajonas
Tel: (8 421) 61705
El. paštas: [email protected]

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamos paslaugos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų. Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams paslaugos nemokamos.

Tarnyboje teikiamos paslaugos:

 • Įvertinamas specialiųjų ugdymosi poreikių grupė, specialiųjų ugdymosi poreikių lygis
 • Skiriama specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba
 • Skiriamas specialusis ugdymas pagal pritaikytas, individualizuotas programas
 • Teikiamos išvados dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
 • Vertinama vaiko mokyklinė branda ( 5-6 metų vaikų, kurie nori pradėti lankyti priešmokyklinę grupę ar pirmą klasę metais anksčiau)
 • Vedamos logopedinės pratybos
 • Vedamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos
 • Konsultuojami tėvai, globėjai apie vaikų ugdymą, auklėjimą, švietimo pagalbos teikimą, teikiamos rekomendacijos jiems
 • Konsultuojami pedagogai apie specialųjį ugdymą, mokymo turinio pritaikymą, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymą, mokymosi motyvacijos palaikymą ir skatinimą, teikiamos rekomendacijos
 • Specialistai skaito paskaitas, vedas seminarus.

Tarnybos specialistai:

Psichologė Laura Stalmačenkienė:

 • Atlieka psichologinį vaiko įvertinimą, siekiant nustatyti mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius
 • Numato tiesioginio poveikio būdus, dirba su mokiniu (vaiku), taikant psichologinio konsultavimo technikas
 • Veda individualias ar/ir grupines konsultacijas mokiniams (vaikams), turintiems bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, patyrusių traumą (išgyvenusių netektį, patyrusių smurtą, turinčių priklausomybių ir kitais atvejais)
 • Vertina vaikų mokyklinę brandą
 • Bendradarbiauja su tėvais/globėjais, rūpintojais, mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, teikia rekomendacijas jiems,

Psichologo naudojamos metodikos:

WISC-III LT (Wechslerio intelekto skalė vaikams). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti vaikų nuo 6 metų iki 16 metų ir 11 mėnesių amžiaus intelektinius gebėjimus. PPT dažniausiai naudojama psichologinio įvertinimo tikslais, kai yra priimami sprendimai dėl vaiko ugdymosi planų bei programų ar siuntimo į specialiąsias ugdymo įstaigas ir kai svarbu nustatyti moksleivių specialaus ugdymo poreikius.

WPPSI-IV (Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skalė – ketvirtas leidimas). WPPSI-IV yra individualus klinikinis testas, skirtas 2 m. 6 mėn. – 7 m. 7 mėn. vaikų išsamiam intelektinių gebėjimų vertinimui.

WAIS- III (Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė – trečias leidimas). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti suaugusiųjų nuo 16 iki 89 metų amžiaus kognityviuosius gebėjimus.

WASI (Wechslerio trumpoji intelekto skalė). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti asmenis nuo 6 iki 89 metų amžiaus. Dažniausiai naudojama pakartotiniam įvertinimui asmenų, kuriems anksčiau jau buvo atliktas įvertinimas, esant laiko apribojimams.

Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynas (CBCL6/18, TRF6/18, YSR11/18). Klausimynas skirtas vaikų nuo 6 iki 16 metų emocijų ir elgesio sunkumams įvertinti.

Gabių vaikų įvertinimo metodika BIS-HB. Berlyno intelekto struktūros testas, skirtas įvertinti 12-16 metų ypač gabių vaikų intelekto struktūrą.

Diferencijuotas mokyklinės baimės aprašas (DBA). Skirtas įvertinti 14 – 18 metų mokinių mokyklos baimes. Taikomas vertinant stresą sukeliančią mokyklos aplinką; edukacinėje aplinkoje pasitaikančias stresines būsenas ir situacijas; mokyklos baimės raišką ir įveikos būdus; veiksnius, turinčius įtakos mokyklos baimės raiškai.

TCT-DP kūrybiškumo įvertinimas. Instrumentas, kuriuo galima atlikti apytikslį kūrybinio potencialo vertinimą. Juo galima atpažinti ir ypatingus kūrybinius, ir (daug) žemesnius nei vidutinius kūrybinius gebėjimus.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika. Metodika skirta 5-6 m. vaikų pažintinių gebėjimų, socialinių emocinių funkcijų bei vaiko elgesio ypatumų vertinimui, priimant sprendimą dėl vaiko brandumo lankyti priešmokyklinę grupę ar mokyklą anksčiau nei jam atitinkamais kalendoriniais metais sueis šešeri ar septyneri.

SDQ (Galių ir sunkumų klausimynas). Vaikų emocinių simptomų, elgesio problemų, hiperaktyvumo, santykių su bendraamžiais problemų ir socialumo formalizuota atranka. Yra tėvų, mokytojų ir vaikų versijos.

Intelekto struktūros testas I-S-T 2000 R.

WILDE intelekto testas (WIT). Skirtas diferencijuotai vertinti jaunimo bei suaugusiųjų intelektinius gebėjimus.

Praktinio techninio supratimo testas (PTV).

Logopedė Asta Atkočiūnienė

 • Vertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus
 • Nustato specialiuosius mokinio ( vaiko) ugdymosi poreikius
 • Konsultuoja specialiuosius pedagogus, logopedus vaikų kalbėjimo ir kalbos įvertinimo ir pagalbos teikimo klausimais
 • Teikia metodinę pagalbą kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevenciją bei jų įveikimą, teikia rekomendacijas jiems
 • Veda individualias logopedines pratybas mokiniams, kurių ugdymosi įstaigoje nėra specialisto

Specialioji pedagogė Svajonė Šnapštienė

 • Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą: nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms
 • Įvertina mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus siūlo skirti specialųjį ugdymąsi
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP)
 • Konsultuoja SUP turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, SUP turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais
 • Rengia metodines rekomendacijas apie SUP turinčių mokinių (vaikų) ugdymą bei šių poreikių tenkinimą.