Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Metodinė taryba

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

Pakruojo rajono pradinių klasių metodinės tarybos ataskaita už 2019-2022 metus

Mokyklos ir mokytojai

Pakruojo rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinių grupių sąrašai 2020–2021 m. m.

Metodinio būrelio taryba

Metodinio būrelio veiklos nuostatai

Pirmininkų sąrašas

Metodinės tarybos veiklos programa

TIKSLAS – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:

  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
  • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją,
  • koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

Veiklos kryptys:

  • gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas,
  • gerosios darbo patirties sklaida,
  • bendradarbiavimas,
  • kvalifikacijos tobulinimas.

Renginių planas

Protokolas

Naudinga nuorodos mokytojams