II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2017-09-04 direktoriaus įsakymu nr.V-80A kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžio protokolu 2017-09-04 nr. 2

 1. Aktualiausi švietimo tikslai, veiklos kryptys ir veiksmai pasitinkant 2017-2018 mokslo metus
 2. Lyderystės gebėjimai mokinių pažangai
 3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
 4. Viešieji pirkimai -2017 metų didieji pasikeitimai
 5. Metinis darbuotojo veiklos vertinimas. Darbuotojo įkainavimas ar susitarimas dėl bendrų tikslų
 6. Vadybiniai sprendimai adaptuojant atnaujintą Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemą ikimokyklinėje įstaigoje
 7. Technologijų dalyko dėstymo problemų sprendimo būdai
 8. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veikla: idėjos mokyklos bibliotekai
 9. Vaikų probleminio elgesio įvertinimas ir įveikimas
 10. Aktyvieji mokymo(si) metodai integruotose pamokose
 11. Microsoft Office programų ir įvairių elektroninių erdvių pritaikymas ugdymui
 12. Rašymo mokym….si (?) praktinė patirtis
 13. Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie naująjį LR darbo kodeksą
 14. XIX a. vidurio visuomeninis kultūrinis gyvenimas Lietuvoje
 15. Mokymo metodų parinkimas ir informacinių technologijų panaudojimas kuriant aktyvų mokymosi procesą mokant matematikos
 16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės
 17. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 8 ir 10 klasėse
 18. Pagalbos būdai ir galimybės patekus į profesinio perdegimo sindromo spąstus
 19. Valstybės pažinimo keliu
 20. Mokymo ir mokymosi sėkmės paieškos mažoje mokykloje
 21. Kūrybingumas mokymo procese
 22. Komandinio darbo efektyvumo didinimas efektyvinant ugdymą ir švietimo pagalbą
 23. Kūrybiškas Pakruojo r. edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme
 24. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 25. Pradinių bendravimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir tobulinimas
 26. Pamoka: mokinių veiklą aktyvinančių metodų taikymas, mokymo diferencijavimas bei išmokino stebėjimas.