I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2016-01-05 direktoriaus įsakymu nr. V-4

 1. Interaktyvios ugdymo priemonės (GIS platforma) geografijos, istorijos ugdyme
 2. Įvairios elektroninės erdvės ir jų pritaikymas matematikos ugdymui
 3. Pradinio komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir tobulinimas (A1, 1 lygmuo)
 4. Netradiciniai ugdymo metodai jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdyme
 5. Vidinės mokytojo parengties užtikrinimas: esmė prasmė ir iššūkiai seminaras
 6. Pedagogo stilius-įvaizdis-etiketas
 7. Mąstymo strategijos ir vertinimo įrankiai integruotose pamokose
 8. Projekto inicijavimas ir rengimas
 9. Kaip užtikrinti kuo didesnį poveikį mokymosi pasiekimams (pagal J. Hattie ,,Matomas mokymasis”)
 10. Projektų rengimas: nuo .. Iki
 11. Kaip skirtingoms kartoms dalintis savo privalumais, o ne kritikuoti skirtingumus (Trečiojo amžiaus universitetas)
 12. Sėkmingo matematikos mokymo (si) ypatumai
 13. Kaligrafijos panaudojimas dailės pamokose ir užsiėmimuose: piešinio kaip pasakojimo kūrimas
 14. Etnokultūros vertybių puoselėjimas Klovainių vaikų l/d
 15. Geros mokyklos koncepcija–kas tai?
 16. Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme
 17. Pasiek daugiau, kaip atrasti talentingą vaiką
 18. 20 metų saulėtu-kitokiu-žingsniu konferencija
 19. Modulinio fizikos mokymo patirtys
 20. Turizmo renginių vadovų mokymai
 21. Sociaemocinių santykių kūrimas integruojant emocinio intelekto ugdymo programos elementus
 22. Grįžtamasis ryšys – darnios bendruomenės pagrindas
 23. Kompiuterinio raštingumo technologinės dalies kursai
 24. Informacinių technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio ypatumai, 10 klasės baigiamieji darbai ir VBE
 25. Interaktyvios, didaktinės ugdymo priemonės specialiųjų poreikių vaikams
 26. Švari aplinka – sveikas žmogus konferencija
 27. Efektyvesnis bendravimas su mokyklos bendruomene ir komunikacijos menas
 28. Rašybos mokymo strategijos
 29. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas fiksavimas ir vertinimas
 30. Muzikinis ugdymas ir lavinimas: vokalo technikos įgūdžių vystymas, muzikos kūrinių interpretacija
 31. Bendravimo anglų kalba kompetencijų tobulinimas (ElementaryA1,A2) tęstininai mokymai
 32. Konfliktinių situacijų valdymas pedagoginėje aplinkoje
 33. Problemų nėra, esame nepasiruošę jų sprendimui
 34. Tėvų ir pedagogų sąveika: nuo bendravimo iki bendradarbiavimo
 35. Olimpinis dėmuo tarpdalykinės integracijos procese
 36. Lėlių teatras : istorija ir praktika
 37. Didysis 2016 metų viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimas
 38. Tarptautinė konferencija ,,Vertinimas ir įsivertinimas”
 39. Žiemgalos krašto bibliotekų veikla. Gerosios patirties sklaida
 40. Mokyklos veiklos tobulinimas: iššūkius paverčiant galimybėmis (Panevėžio rajono mokyklos)
 41. Technologijos: formalusis ir neformalusis ugdymas Pakruojo rajone
 42. Patyčių masto mokykloje mažinimo programa
 43. Praktiniai mokymai visuomenei ir medžio drožėjams
 44. Mokymo ir mokymosi pokyčiai šiandiena. Ką galime nuveikti 2016-2017?