2018 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2018-09-06 direktoriaus įsakymu nr. 100A kvalifikacijos tobulinimo programų komisijos posėdžio protokolu 2018-09-06 nr. 2

 1. Diferencijavimas individualizavimas suasmeninimas. Mokymosi savivaldumas;
 2. Gera mokytojo emocinė, fizinė ir psichinė savijauta- misija įmanoma;
 3. Bibliotekos veiklos tobulinimo galimybės;
 4. Kultūrų įvairovės poveikio Lietuvai kontekstas pamokoje. Žinių apie rajono istoriją integravimas;
 5. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės (I);
 6. Interaktyvios lentos naudojimas įvairių dalykų mokyme;
 7. Sensorinės priemonės ir jų įtaka pojūčių lavinimui;
 8. Vandens savybių keitimas elektrolizės metodu ir jų pritaikymas gamtamokslinio ugdymo procese;
 9. Geros pamokos aspektai (Linkuvos specialioji);
 10. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas (A1.2);
 11. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas(B1);
 12. Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas;
 13. Amatininkų gaminančių dirbinius iš odos mokymai;
 14. Amatininkų gaminančių dirbinius iš tekstilės mokymai;
 15. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
 16. Kalbėjimo įgūdžių lavinimas;
 17. Kūrybiška pamoka – motyvuotam technologijų dalyko mokymuisi;
 18. Ritmavimas ir grojimas muzikiniais vamzdžiais;
 19. Dvarų parkų vystymosi tikslingumas: šiuolaikiškų lankytojų keliami reikalavimai, patobulinimų planavimas. Geriausia nacionalinė parkų vystymo praktika ;
 20. Iniciatyvos ugdymo proceso tobulinimui (Lygumų pagrindinė mokykla svečiai);
 21. Į STEM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse;
 22. Asmeninių pomėgių pritaikymas bibliotekos veiklos tobulinimui;
 23. Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti;
 24. Kūno kultūra specialiųjų poreikių vaikams;
 25. Prieskoniai mokytojo ir mokinio sėkmei;
 26. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą.