2012-01-05 protokolu Nr. 1 patvirtintos 2012 metų I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. SMART interaktyvi lenta pradinėse klasėse
 2. Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose ir popamokiniuose renginiuose
 3. Matematikos užduočių rengimas ir vertinimas ruošiant mokinius VBE
 4. Mokėjimo mokytis ir kitų esminių kompetencijų ugdymas anglų kalbos pamokose
 5. Fotografijos pagrindai. Fotografijos užsiėmimų organizavimas
 6. Spalvinės aplinkos svarba vaiko natūralistinio intelekto ugdymui
 7. Vaikų ir paauglių savižudybės. Į ką atkreipti dėmesį.
 8. Bendravimas su vaikais turinčiais elgesio sunkumų.
 9. Darbo patirtis ugdant matematikai gabius vaikus
 10. Komunikavimo anglų kalba įgūdžių tobulinimas
 11. Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos
 12. Šiaurietiškas ėjimas
 13. Kaišiadorių rajono mokyklų patirtis ir pasiekimai
 14. Kūno suderinimas dainavimui
 15. Bendravimo psichologija. Klientų aptarnavimo kokybė
 16. Komandinis darbas su socialinės atskirties žmonių grupėmis
 17. Sėkmingos šiuolaikinės pamokos kriterijai. Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje
 18. Biologijos mokslo naujovės: žmogaus kūno pažinimas
 19. Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai- mokytojams
 20. Spec. pedagogo, logopedo veiklos tobulinimas: aktyviųjų mokymo metodų ir specialiojo ugdymo priemonių taikymas ugdymo procese.
 21. Į pagalbą klasės auklėtojui
 22. Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese
 23. Tautiškumo ugdymo galimybės
 24. Cheminių technologijų naudojimas ir jų keliamos gamtosauginės problemos (II)
 25. Vaiko emocinis intelektas
 26. Mokinių raiškos gebėjimų ugdymas šokio pamokoje
 27. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas. Ugdymo organizavimo atsižvelgiant į mokymosi stilius praktika.
 28. Gyvenimo įgūdžių ugdymas
 29. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas inkliuzinėje aplinkoje
 30. Profesinės diagnostikos ir konsultavimo metodikos
 31. Nacionalinės demokratijos ypatumai tarpukario Lietuvoje ir šiandien
 32. Konfliktų valdymas. Situacinės derybos
 33. Mokymai apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
 34. Ekslibrisas. Užsiėmimų apie knygos ženklą organizavimas mokiniams
 35. Interaktyviųjų mokymo priemonių panaudojimas rusų kalbos pamokose
 36. Įstaigos aplinkos pritaikymas vaikų kūrybai ir judėjimui sveikatingumo dienų metu
 37. Šiuolaikinės pamokos vadyba
 38. Tarp institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės rezultatų analizė, pozityvių bendros veiklos pokyčių įvertinimas
 39. Muilo burbulais skriesim į vaikystę
 40. Mokytis padedantis vertinimas
 41. Integruotos anglų kalbos ir kitų dalykų pamokos: teoriniai aspektai ir praktinė patirtis